Int.Heavy lift and Transportpage.

Hier volgt een compleet overzicht van alle FTF’s die ooit bij Mammoet en de daar aan gerelateerde bedrijven hebben gereden” , geschreven door Peter de Groot., mijn compagnon in het Van Seumeren Mammoet Archief.


This is a overview  about all FTF’s which were employed by Mammoet and related companies, written by Peter de Groot my associate in the Van Seumeren Mammoet Archief.

Translation by “Dr  Dark"

 

Alle bij dit artikel geplaatste foto’s komen uit het Van Seumeren-Mammoet Archief.
Van de meeste foto’s is echter niet te achterhalen door wie ze zijn gemaakt,maar er zitten er zelfs tussen van leden van de HO-modelautoclub en van het Buzzybee forum!
Vandaar dat we de vermelding van de fotograaf achterwege laten.


All pictures in this article were taken from the Van Seumeren - Mammoet Archives. From most pictures it is impossible to trace down the photographer, but for sure some were taken by members of the HO-model car club and the Buzzybee forum! Hence we do not mention the name of the photographer.

 

Mammoet Transport is in 1971 ontstaan door de samenvoeging van Van Wezel - Hengelo, Goedkoop - Amsterdam en Stoof – Breda. Zowel Van Wezel als Stoof hadden echter al ervaring met FTF vòòr de oprichting van Mammoet.
In 1965 had men bij Stoof al een Mack F 607 ST 6x4 trekker, voorzien van een 350 Pk V-8 Detroit Diesel en gekoppeld aan een Allison automaat in dienst genomen. De wagen met nummer 150, was geleverd door de toenmalig Mack importeur: Floor te Wychen.

Mammoet Transport was formed in 1971 by the merger of Van Wezel - Hengelo, Goedkoop - Amsterdam and Stoof - Breda. Both Van Wezel and Stoof already had gained experience with FTF before the establishment of Mammoet.
In 1965 Stoof already was employing a Mack F 607 ST 6x4 tractor equipped with a 350 hp V-8 Detroit Diesel connected to a anAllison automatic transmission. The truck with fleet number 150, was supplied by the Mack dealer in those days: Floor in Wychen.


Omdat men bij Stoof zeer tevreden was over de prestaties van deze trekker, wilde men er bij Floor nog één bestellen. Echter Floor leefde op dat moment (1967) in onmin met Mack vanwege het feit dat men sinds 1966 zelf trucks bouwde onder de naam FTF.

Because Stoof was very satisfied with the performance of this tractor, one wanted to order another one with Floor. At that time however (1967) there was a strive between Floor and Mack due to the fact that since 1966 they manufactured their own trucks under the FTF name.


Stoof Breda besloot toen om dan maar een FTF te bestellen, met dezelfde motor en automaat als de Mack, maar met een 25 tons Hendrickson tandemstel. Dit was de zesde door Floor gebouwde FTF (chassis nr. 6706 / type F-7.25D), opvallend met de hoekige cabine van Van Vught. De wagen kreeg bedrijfsnummer 145 en had als kenteken BB-53-03
.

Stoof Breda then decided to order a FTF with the a similar engine and automatic transmission as the Mack, but with a 25 tonne Hendrickson boogie. This was the sixth built by Floor FTF (chassis No 6706 / F-7.25D), striking with an angular cab of Van Vught. The fleet number became 145 with registration BB 53-03.


Maar omdat de cabine erg roestgevoelig was, werd hij na 3 jaar al vervangen door de inmiddels, vanaf chassisnummer 9, standaard toegepaste Motor Panels cabine.
Oorspronkelijk hield de wagen nog hetzelfde kenteken en bedrijfsnummer.

Because the cabin was very rust sensitive, after 3 years already it was replaced by the now,
from chassis number 9 onwards, standard operating Motor Panels cab.

 Nadat de papieren waren zoekgeraakt, kreeg de wagen in 1973 het nieuwe kenteken DB-29-12.Na het ontstaan van Mammoet werd het bedrijfsnummer veranderd naar 341 en kreeg de wagen de bekende rood-witte Mammoet kleurstelling.Na een aantal verre buitenlandse projecten werd de wagen vervolgens vast gestationeerd bij de vestiging Mammoth-Gulf.

Originally the truck was still holding the same registration- and fleetnumber. After the registration papers got lost, in 1973 the truck received its new registration DB-29-12. After the founding of Mammoet, its fleetnumer was changed to 341 and received got the familiar red and white Mammoet livery. After a number of overseas projects the truck was finally stationed at thebranch of Mammoth Gulf.

Één jaar na de eerste FTF bestelde Stoof reeds een tweede exemplaar; nu standaard met de Motorpanels cabine en met een 20 tons Kirkstall tandemstel. (chassis nr. 6813 / type F-7.20D. De wagen had als kenteken XV-18-77 en kreeg bedrijfsnummer 57.

Already one year after the first FTF Stoof ordered a second one, standard equipped with the Motor Panels cab and a 20 tonne boogie Kirkstall (Chassis No 6813 / F-7.20D). The truck received license plate XV-18-77 and fleet number 57.


Nadien bij Mammoet werd dit nummer 340. Er zijn geen foto’s bekend van deze wagen in de Mammoet kleurstelling.

Later this number was changed to 340 at Mammoet. There are no known pictures of this car in the Mammoet livery.

Eind 1969 bestelden zowel Stoof Breda als Van Wezel Hengelo nog een FTF 6x4 trekker bij Floor, die beiden op de bedrijfsauto RAI van februari 1970 werden tentoongesteld.
De wagen van Van Wezel (chassis nr 7045 / type F-7.20D) had exact dezelfde samenstelling als de tweede FTF van Stoof, dus met de 350 Pk V-8 Detroit motor en het 20 tons Kirkstall tandemstel.
Hij kreeg bij Van Wezel het bedrijfsnummer 106 en de RDW gaf hem als kenteken: AN-29-72.

Late 1969 both Stoof Breda and Van Wezel Hengelo had ordered a FTF Floor 6x4 tractor, both were exhibited at the RAI exhibition in February 1970.
 Van Wezels truck (chassis No 7045 / F-7.20D) had exactly the same composition as the second FTF from Stoof, so with the 350 hp V-8 Detroit engine and 20 tonne bogie Kirkstall.
At Van Wezel the fleet number became 106 and from the Ministry of Transport it received registration AN 29-72.


Begin jaren zeventig werd deze wagen voor een groot project verscheept naar Tanzania, alwaar hij na het einde van het project is verkocht.

Early seventies the truck was shipped to Tanzania for a major project, where it was sold after the job was finished.

De derde FTF voor Stoof Breda had de primeur om als eerste FTF te worden uitgerust met een 500 Pk V-12 Detroit motor. Deze wagen (chassis nr 7049) stond op de bedrijfsauto RAI nog met een 7 ton vooras en een 25 ton tandemstel, maar werd nog voor de aflevering aan Stoof Breda verzwaard uitgevoerd met een 8 ton vooras en een 29 ton tandemstel. De type aanduiding werd daarmee: F-8.29D. Met het kenteken BS-88-58 had de wagen bij Stoof Breda oorspronkelijk het bedrijfsnummer 103, later bij Mammoet werd dit nummer 350.

The third FTF for Stoof Breda had the honour of being the first FTF to be equipped with a 500 hp V-12 Detroit engine. This truck (chassis no 7049) was shown at the commercial truck exhibition RAI still with a 7 tonne front axle and a 25 tonne tandem axle, but prior to final delivery to Stoof Breda it was upgraded to a 8 tonne front axle and a 29 ton boogie.The coding therefore became: F-8.29D. With its registration BS 88-58 the truck received fleetnumber 103 at Stoof Breda number 103, later on this number canged into 350 at Mammoet.


Nadat deze wagen bij Mammoet zijn diensten had bewezen, werd hij voor de export nog overgeschilderd: een oranje cabine en een lichtblauwe ballastbak.

. Ater services rendered with Mammoet, the truck was repainted for export: a orange cab and a lightblue ballastbox.

llastbox.

Kort voor de oprichting van Mammoet bestelde Van Wezel Hengelo haar tweede FTF, ook weer van het type F-7.20D. Deze trekker (chassis nummer 7197) werd nog in het rood met gele letters “van wezel” afgeleverd en kreeg toen nummer 107 en het kenteken BS-35-90. Vrij snel na de oprichting van Mammoet werden de gele letters echter vervangen door witte, tezamen met de witte deur en daarop het rode Mammoet logo.

Shortly before the establishment of Mammoet Van Wezel Hengelo ordered their second FTF, again a F-7.20D. This tractor (chassis number 7197) was still delivered in the red with yellow letters "Van Wezel" was delivered and received fleet number 107 and registration BS 35-90. Pretty soon after the establishment of Mammoet, the yellow letters were replaced by white ones, along with the white door showing the red Mammoet logo.Begin jaren 70 streed Floor samen met DAF om van de Koninklijke Landmacht de opdracht te krijgen voor de levering van 39 stuks zware tank transporters. Beide truckfabrikanten bouwden een prototype, die vervolgens gedurende anderhalf jaar uitvoerig werden getest.
De FTF was voorzien van een V-12 Detroit Diesel motor van 475 Pk, stond op zowel voor als achter op Mack assen en was achter de cabine voorzien van twee zware Rotzler lieren.
De typeaanduiding was F-8.29D
.

During the early 70s Floor competed with DAF for the delivery of 39 heavy tank transporter units for the Dutch Armed Forces. Both truck manufacturers built a prototype, which was tested extensively over one and a half years. The FTF was equipped with a V-12 Detroit Diesel engine of 475 hp, was positioned on Mack front and rear axles; behind the cab there where two heavy Rotzler winches. The designation was F-8.29D.

Nadat FTF de strijd had gewonnen, werd het prototype (met chassis nr 74161) aangepast en in 1974 aan Stoof-Verhuizingen te Breda verkocht. In deze uitvoering stond de wagen op de bedrijfswagen RAI en had hij het kenteken DB-65-34 gekregen.
After winning the battle FTF adapted its prototype (chassis No 74161) and in 1974 it was sold to Stoof Removals in Breda. It was this version that was shown at the truck exhibition Rai after receiving registration DB 65-34.

Kort nadien werd de wagen overgespoten in de kleuren van Infra-Transport Breda, ook een bedrijf van de familie Stoof.

Shortly afterwards the truck was repainted in the colours of Infra-Transport Breda, also a company of the Stoof family.


Helaas liep het financieel niet goed af met Infra-Transport, waarna de wagen werd overgenomen door “grote broer” Mammoet, alwaar de wagen bedrijfsnummer 351 kreeg.

Unfortunately financially it did not go well with Infra-Transport, and the truck was taken over by "big brother" Mammoet, where it received fleet number 351.Voor een project in Engeland werd de wagen uitgeleend aan de Engelse dochter van Mammoet: Magnaload. Door middel van doeken op de ballastbak werd tijdelijk deze naam op de wagen aangebracht.


For a project in England the truck was loaned to the UK subsidiary of Mammoet: Magna Load. Using banners attached to the ballastbox this name was temporarily displayed on the truck.

 


Na een aantal jaren in Nederland en omliggende landen te hebben gewerkt, werd de wagen verscheept naar Mammoth-Gulf alwaar hij bedrijfsnummer 111 kreeg.
Oorspronkelijk reed hij nog in de rood-witte kleurstelling, eind jaren 90 werd dit geel-grijs.

After working several years in the Netherlands and surrounding countries, the truck was shipped to Mammoth Gulf receiving fleet number 111.
First in red and white colours changing to yellow-grey end of the 90s.

 Een paar jaar geleden werd de wagen gekocht door FTF- enthousiasteling Gerald Veldman te Bakel, die hem terug haalde naar Nederland. Omdat op het Nederlandse kenteken vermeld stond dat de wagen rood- wit van kleur was, moest hij eerst nog even worden teruggeschilderd in deze kleuren. De wagen ondergaat momenteel een uitvoerige restauratie.

A few years ago, the car purchased by FTF enthusiast Gerald Veldman from Brakel, who took it back to the Netherlands. Because the Dutch registration mentioned a red and white colour scheme, it had to be repainted again in these colours. Currently the truck is undergoing an extensive restoration.
Pas in 1977 werden er weer nieuwe FTF’s door Mammoet bij Floor besteld. Onder nummer 355 werd een zware F-8.28D met een lang chassis (nr 77342) in gebruik genomen.

Only in 1977 new FTFs were ordered by Mammoet at Floor. Under fleet number 355 a heavy F-8.28D with a long chassis (No 77342) was commissioned.

 


Hoewel de wagen nog wel het Nederlandse kenteken 68-98-VB kreeg, werd hij al vrij snel na aanschaf verscheept naar het Midden-Oosten. De naam Mammoet op de ballastbak werd vervangen door Mammoth en de naam Stoof aan de voorzijde door Saudi.

Although the truck still received the Dutch registration 68-98 VB, it was soon after  purchase that it was shipped to the Middle East

 


Na de samenvoeging met Big-Lift (zie verderop) werd de wagen ondergebracht bij Alatas-Mammoet, daar kreeg hij naast de nieuwe geel- grijze kleurstelling het bedrijfsnummer 675.


After the merger with Big Lift (see below) was placed under the car Alatas Mammoet got alongside the new yellow-gray color the company code are 675.The name Mammoet on the ballastbox was replaced by Mammoth and the name Stoof on the front was replaced by Saudi.

 Na de verkoop in 2001 van Mammoet aan Van Seumeren, trok Alatas zich uit het samenwerkingsverband met Mammoet terug, en ging weer verder onder de oude naam “Alatas-Big Lift”. Men kreeg o.a. ook deze FTF in haar bezit, en een paar jaar geleden werd de wagen door Alatas weer compleet gereviseerd en is nu nog steeds aan het werk.

After the merger with Big Lift (see below) the truck was hosted at Alatas Mammoet, receiving the yellow-gray colour scheme alongside fleet number 675.
After the sale in 2001 of Mammoet to Van Seumeren, Alatas pulled back from the partnership with Mammoet and continued under the old name “Alatas Big Lift ". Among the inventory was also this FTF, and a few years ago this truck was completely overhauled by Alatas and is still working till the present day.

 Ook nog in 1977 werd wagen nummer 327 in dienst genomen. Dit was een wagen van het type F-8.26D1. (chassis nr 78358 / kenteken 86-10-ZB) en in tegenstelling tot de vorige twee wagens uitgerust met een V-8 Detroit motor.

Also in 1977 fleetnumber 327 went into service. This truck was a code F-8.26D1. (Chassis No 78358 / registration 86-10-ZB) and unlike the previous two trucks equipped with a Detroit V-8 engine.

 


Tot nu toe waren alle FTF’s voor Mammoet-Stoof uitgerust met een vaste ballastbak. Deze wagen had echter een afneembare ballastbak, waardoor hij ook als gewone trekker was te gebruiken.

Until now all FTFs for Mammoet-Stoof were equipped with a fixed ballastbox. This truck however had a detachable ballastbox, making it possible to use it as well as an ordinary tractor.

 


Na een aantal jaren heel intensief te zijn in gezet in Nederland en omliggende landen werd de wagen overgeplaatst naar de vestiging in Singapore: Walter-Wright-Mammoet. Daar kreeg hij een okergele kleurstelling.

After several years of very intensive labour in the Netherlands and surrounding countries the truck was transferred to the Singapore branch: Walter-Wright- Mammoet. There it received a yellow ochre colour.


Begin 1978 werd er een tweede wagen van het type F-8.28D met lang chassis in gebruik genomen. Deze wagen (chassis nr 78374 / kenteken 00-NB-87) kreeg bedrijfsnummer 356 en was in uitvoering gelijk aan wagen nummer 355.

Early 1978 a second truck of the model F-8.28D with a long frame chassis came into use. This truck (chassis No 78374 / registration number 00-NB-87) received fleet number 356 and its version was similar to truck number 355.

Deze FTF heeft wel een heel bijzondere historie: Mammoet heeft deze wagen ook geruime tijd gestationeerd bij haar Belgische vestiging, waar hij het Belgische kenteken CRY-592 kreeg.

This FTF has a very special history: Mammoet has been stationing this truck for a long period of time at its Belgian branch, where it received the Belgian registration CRY-592.


Nadat hij bij Mammoet overtollig werd is de wagen verkocht aan de grote Belgische concurrent Sarens, alwaar hij in de bekende blauwe kleur werd overgespoten en het Belgische kenteken HZV-672 kreeg.

After becoming surplus at Mammoets it was sold to its great Belgian rival Sarens, where it was reapinted into the familiar blue colour and received the Belgian registration HZV-672.


 De wagen is maar kort bij Sarens in dienst geweest en werd al vrij snel via de Nederlandse handelaar Homar uit Nunspeet verkocht naar Al-Shuwayer in het Midden Oosten.

The truck was only employed shortly by Sarens and was quickly resold through Dutch merchant Homar from Nunspeet to Al-Shuwayer in the Middle East.


In 2005 kocht Dieter Kuyl, een grote verzamelaar van FTF’s, de wagen. Nog in zijn “sarens blauwe kleur” was hij toen voor het eerst weer te zien op de zwaartransport dag in Utrecht.

In 2005 Dieter Kuyl, a big collector of FTFs, bought the truck. Still in its “Sarens blue” colours it could be viewed again at the heavy transport day in Utrecht.


Dieter Kuyl heeft de wagen vervolgens compleet laten restaureren. Bijzonder is dat hij daarbij weer in de oorspronkelijke rood-witte Mammoet kleuren werd gespoten en ook weer het oude kenteken en bedrijfsnummer kreeg. In deze uitvoering is deze prachtig gerestaureerde trekker een regelmatige gast op divers truck- en oldtimerfestivals.

Dieter Kuyl had it completely restored. Remarkable is that the truck was repainted in the original red and white colours of Mammoet and also received the old registration number and company fleet number. In this version this beautifully restored truck is a regular guest at various festivals and vintage truck shows.


Voor haar vestiging in Columbia bestelde Mammoet in 1978 bij Floor twee bijzondere trekkers van het type F-10.30. (chassis nrs 78376 en 78377). Aangedreven door een Detroit V-8 motor en een Allison versnellingsbak, stonden deze wagens op Faun voorassen en een Kirkstall tandemstel. Deze trekkers, met hun opvallend hoog op het chassis staande cabine, zijn de enigste 6x6 trekkers ooit door Floor gebouwd. Naast een vaste ballastbak, werden ze ook nog voorzien van een Hiab laadkraan. Kort voor verscheping naar Columbia zijn de wagens wel nog bij één project in Nederland ingezet.

For its branch in Colombia in 1978 Mammoet ordered with Floor two special tractors, model F-10.30. (Chassis Nos 78376 and 78377). Powered by a Detroit V-8 engine and an Allison transmission, these trucks were on mounted on Faun front axles and a Kirkstall boogie These trucks, with their remarkably high standing cab on the chassis, were the only 6x6 tractors ever built by Floor. Besides a fixed ballast, they were also equipped with a Hiab truck loader crane. Prior to shipment to Colombia, these trucks were used on one project in The Netherlands.In Columbia bewezen de wagens uitermate goed bestand te zijn tegen de daar soms extreme omstandigheden.

In Colombia the trucks proved extremely well to withstand the sometimes extreme conditions overthere.


Vervelend voor Mammoet was, dat het geen men in Columbia verdiende opnieuw geïnvesteerd moest worden in dat land. Om die reden trok Mammoet zich terug uit Columbia en ging Mamut als een zelfstandig bedrijf verder. Dit bedrijf bestaat nog steeds, maar heeft niets meer te maken met het huidige Mammoet concern. Vandaar dat men nog steeds in de oorspronkelijke rood-witte kleurstelling rond rijdt. De FTF’s zijn vandaag de dag nog steeds in gebruik, maar bij een paar jaar geleden uitgevoerde grote opknapbeurt, zijn wel de witte deuren rood gespoten.

Bothersome for Mammoet was that earnings received in Colombia had to be reinvested in that country. For that reason Mammoet pulled itself back from Colombia and Mamut continued as an independent company. This company still exists but has nothing to do with the current Mammoet concern. Hence it still moves around in the original red and white colour scheme.


Begin 1979 kreeg Mammoet de opdracht om voor de nieuw te bouwen Jeddah International Airport maar liefst 440 lange stalen pylonen met pontons over zee te vervoeren van Japan naar de haven van Jeddah. Vervolgens was men verantwoordelijk voor het landtransport over een traject van 25 km en het plaatsen van de pylonen. Omdat men hiervoor veel materieel nodig had, werden er bij Floor 5 ingeruilde 4x2 trekkers gekocht, die men liet ombouwen naar 6x4 trekkers. Dit waren de chassis nummers: 7180, 72119 ( beide ex Huijbregts Oosterhout ) en 72120, 73160 en 75251 (allen ex Molenaar Zaandam).

Today the FTFs are still in use, but during a major refurbishment a few years ago the white doors were painted red. At the beginning of 1979 Mammoet received the order for the new Jeddah International Airport to transport as many as 440 long steel pylons with barges over sea from Japan to the port of Jeddah. After that one was responsible for the land transport over a distance of 25 km and the instllation of the pylons. Because much equipment was needed, five exchanged 4x2 tractors were purchased from Floor trading, which were converted into 6x4 tractors. These were chassis numbers: 7180, 72 119 (both ex Huijbregts Oosterhout) and 72120, 73160 and 75251 (all ex Molenaar Zaandam).

 

De omgebouwde trekkers kregen de bedrijfsnummers 344 t/m 348. Zij werden gekoppeld aan een korte oplegger met daarop een draaischamel en tezamen met Goldhofer nalopers waren ze uitermate geschikt voor het transport van de circa 50 meter lange pylonen.

The converted tractors received fleet numbers 344 to 348. They were connected to a short trailer equipped with a turntable and, together with Goldhofer dollies they were perfect for the transport of the approximately 50 meter long pylons.

nummer 344

nummer 345.

nummer 346.

nummer 348.

Vrijwel tegelijkertijd werd er een tweede hands FTF aangeschaft voor de partner van Mammoet in Singapore: Tian San. Dit was een 6x4 trekker van het type F-8.26D (chassis nr 73123) die eerst van Lommerts Delfzijl was geweest.

Almost simultaneously a second-hand FTF was purchased for the partner of Mammoet in Singapore: Tian San. This was a 6x4 tractor, model F-8.26D (chassis No 73123), which first had belonged to Lommerts Delfzijl.

Door de overname van Big Lift in 1979 kreeg men er bij Mammoet nog eens 5 FTF trekkers bij. Drie stuks waren van het type F-8.26D1 (chassis nrs 76260, 76315 en 76316) welk door Big-Lift in 1976 in gebruik waren genomen en direct werden verscheept naar de vestiging Alatas – Big Lift in Saudi Arabië. (bedrijfsnummers 301 t/m 303).

Through the acquisition of Big Lift in 1979 Mammoet acquired another 5 FTF tractors. Three units were model F 8.26D1 (chassis Nos 76260, 76315 and 76316) which were put into service by Big Lift in 1976 and instantly shipped to the Alatas - Big Lift branch in Saudi Arabia. (fleet number 301 through 303).

Bij een aantal projecten waarbij zeer zware objecten getransporteerd moesten worden, werden de wagens alle drie tegelijk ingezet.

De andere twee FTF’s waren beide van het type F-8.28D. De eerste had chassis nr 77340, het kenteken 52-86-VB en bedrijfsnummer 304 , wat later nummer 344 werd.

 

The other two FTF's were both model F-8.28D. The first had chassis No 77340, registration VB-52-86, and fleet number 304, which later changed into number 344.
The second truck had chassis No 77353, registration XB-81-21 and fleet number 305, which later became number 345. At a number of projects involving the transportation of very heavy loads, all three units were used simultaneously.

 

De tweede wagen had chassis nr 77353, het kenteken 81-21-XB en bedrijfsnummer 305, wat later nummer 345 werd.

Wat techniek betreft waren deze wagens gelijk aan de nummers 355 en 356 van Mammoet.
Het uiterlijke verschil zat in de ballastbak; deze waren bij Big Lift voorzien van een huif.
Om de overname van Big Lift duidelijk in beeld te brengen, werden ze alle vier tegelijk ingezet bij het transport van een grote trafo.

With regards to technology these units were similar to the numbers 355 and 356 of Mammoet. The difference was on the outside, the ballastbox; the Big Lift ones carried a hood. To clearly highlight the acquisition of Big Lift, all four were used when transporting a large transformer.

Vervolgens werden de ex Big Lift wagens overgespoten in de rood-witte Mammoet kleuren en behielden de nummers 344 en 345.
Wagen nummer 344 werd eerst nog ingezet in Engeland, waar hij TAJ-164R als kenteken kreeg.

Subsequently the former Big Lift trucks were repainted in the Mammoet colours red and white but kept the numbers 344 and 345. First fleetnumber 344 was deployed in England, where it received registration as TAJ 164R.

Nadien werd de wagen verscheept naar het Midden Oosten, waar er ook weer menig zwaar transport mee werd uitgevoerd

Afterwards the truck was shipped to the Middle East, where it also performed many heavy transport.

Heel bijzonder is dat de wagen toch weer terug kwam naar Nederland. Via de handel werd de wagen eigendom van Megro uit Voorschoten.
Bij de import kreeg hij het kenteken: BR-67-TP. Helaas heeft Megro maar heel kort gebruik kunnen maken van deze wagen. Bij de eerste inzet vloog hij door kortsluiting in brand.

Extraordinary is that the truck came back again to the Netherlands. Through trade, the truck came under the ownership of Megro from Voorschoten.
During the import it received registration: BR-67-TP. Unfortunately Megro was not able to use the truck very long. During its first deployment the electric circuit caught fire.

Wagen 345 werd ook eerst nog in Engeland gestationeerd bij de vestiging Magnaload (kenteken GVN-396V).
Opvallend is dat op de deur wel het Mammoet logo werd aangebracht, maar dat de cabine de oranje Big-Lift kleur behield.
Wel werd het oranje zeil van de ballastbak vervangen door een rood exemplaar met opdruk Magnaload.
Doordat deze naam ook op de grille werd aangebracht, werden de letters T en F in de naam FTF verplaatst naar de bovenkant.

Unit 345 was first stationed in Britain at the Magna Load branch (registration GVN-396V).
It is striking that although the Mammoet logo was on the door, the cab retained the orange Big Lift.The orange fabric of the ballast box was replaced by one with a red imprint of Magna Load.
Because this name was also mounted on the grille, the letters T and F in the name FTF moved towards the top.

 

 


Vrij snel werd de wagen teruggehaald naar Nederland, waar hij wel geheel werd overgespoten in de rood- witte Mammoet kleuren. De bijzondere plaatsing van de naam FTF bleef daarbij wel behouden.

Pretty soon the car was brought back to the Netherlands, where it was completely repainted in the red and white colours of Mammoet. The particular positioning of the name FTF was retained.

 

Alle tot nu toe besproken wagens waren uitgerust met het eerste type Motor Panels cabine.
Maar bij Mammoet heeft men ook nog een aantal wagens in dienst gehad die waren uitgerust met het tweede type Motor Panels cabine zoals Floor die vanaf 1979 heeft toegepast.

Al vehicles discussed so far were equipped with the first type Motor Panels cab.
But at Mammoet one also had a number of vehicles in service that had been equipped with the second type Motor Panels cab, as applied by Floor since 1979.

 

De eerste was voor de vestiging Mammoet-Van Wezel, daar nam men begin 1982 een vierasser van het type FS-8.8.20D (chassis nr 82539) in gebruik. De wagen kreeg bij aflevering BD-60-PJ als kenteken.

The first went to the branch Mammoet-Van Wezel, where early 1982 one took a four-axle unit of the model FS 8.8.20D (chassis No 82539) in service. The car was delivered with registration BD-60-PJ.

 


Omdat na een paar jaar de papieren waren zoekgeraakt werd het kenteken vervangen door BJ-27-LD.
Na de afsplitsing van Van Wezel bij Mammoet, bleef de wagen bij van Wezel.
Het Mammoet logo op de deuren werd vervangen door het nieuwe Van Wezel logo.

Since after few years the papers went missing, its registration was replaced by BJ-27-LD.
Following the splitting off Van Wezel from Mammoet, the truck remained with Van Wezel.

 

Rond 2004 werd de wagen via de tussenhandel verkocht aan Zuidema kraanverhuur in Harlingen, waar hij vooral werd gebruikt voor het transport van ballast.

The Mammoet logo on the doors was replaced by the new Van Wezel logo.
Around 2004 the truck was sold through trade to Zuidema crane rental in Harlingen, where it was mainly used for transporting ballast.

 

 

Nadat Zuidema kraanverhuur failliet ging, is de wagen in handen gekomen van de al eerder genoemde FTF verzamelaar Dieter Kuyl.

After Zuidema crane rental went bankrupt, the truck came into the hands of afore mentioned FTF collector Dieter Kuyl.

 

In 1986 werd Mammoet Breda de eigenaar van een 6x4 trekker van het type FS-8.20D. (chassisnr 86608 / kenteken BR-34-GH).
De trekker kreeg bedrijfsnummer 326 en was uitgerust met een afneembare ballastbak, zodat hij opleggers maar ook platformwagens kon verplaatsen.

In 1986 Mammoet Breda became the owner of a 6x4 tractor of the model FS-8.20D. (Chassis no 86608 / registration BR-34-CM).
The tractor received fleet number 326 and was equipped with a removable ballastbox, so it could haul not only trailers but also platform trailers.

 

In een oude folder van Walter Wright Mammoet staat ook afbeelding van een dergelijke FTF.
Vermoedelijk is dat deze wagen, hoewel we dat nooit bevestigd hebben gekregen.

In an old brochure of Walter Wright Mammoet there is also an illustration of such a FTF.
Presumably it is the same truck, although this has never been confirmed.

Twee jaar later kreeg men ook in Breda de beschikking over een vierasser.
Dit was een wagen van het type FS-17.M26D (chassis nr 88662 / kenteken VD-81-GT).
Met bedrijfsnummer 340 werd hij voornamelijk in gezet als trekker voor een ballasttrailer bij de zware telescoopkranen.

Two years later also Breda got such a four axle truck at its disposal.
This was a car of the model FS-17.M26D (chassis No 88662 / registration VD-81-GT).
With fleet number 340 it was mainly put into service as a tractor with a ballast trailer for the heavy telescopic cranes.

 

Eind jaren 90 werd de wagen overgespoten in de nieuwe geel- grijze kleurstelling.
Bij de verkoop in 2001 van Mammoet aan Van Seumeren was de wagen nog steeds in gebruik.

In the late 90s the truck was repainted in the new yellow-gray colour scheme.
During the sale in 2001 of Mammoet to Van Seumeren the car was still in use.

 

Bij het “nieuwe” Mammoet is hij niet meer ingezet, maar werd hij verkocht aan Mamut in Columbia.
Na een grondige revisie werd de wagen overgespoten in de daar nog steeds gehanteerde rood-witte kleurstelling.

The "new" Mammoet did no longer use it, but it was sold to Mamut in Columbia.
After an extensive overhaul, the truck was repainted red and white, a livery that was still in use overthere.

 

Naast deze twee nieuw aangeschafte trekkers met het tweede type cabine, kocht men bij Mammoet ook nog twee gebruikte FTF’s.

Besides these two newly purchased tractors with the second type cab, Mammoet also bought two used FTFs.

Bedrijfsnummer 331 werd gezet op een FS-8.20D 6x4 trekker met verlaagd dak (chassis nr 80497 / kenteken 18-XB-69) die eerst van Hak uit Ridderkerk was geweest.

Fleet No. 331 was for a model FS-8.20D 6x4 tractor with a low roof (chassis No 80497 / registration number 18-XB-69) previously owned by Hak from Ridderkerk.

 

Later is de wagen verkocht aan het zwaar transport bedrijf TTS in de Verenigde Arabische Emiraten.

Later the truck was sold to the heavy transport company TTS in the United Arab Emirates.

 

De andere gebruikte FTF was afkomstig van Roseboom uit Ede. Dit was een FS-7.20D (chassis nr 80500 / kenteken 99-UB-98).
Had de wagen bij Roseboom nog een verlaagde cabine, voordat Mammoet hem onder nummer 332 in gebruik nam, was deze al vervangen door een gewone cabine.

The other second hand FTF came from Roseboom in Ede. This was a model FS-7.20D (chassis No 80500 / registration 99-UB-98).
At Roseboom the truck had a low line cabin, but before Mammoet put the tractor into use with fleet number 332, this already had been replaced by a regular cab.

 

Ook deze wagen is later verkocht aan TTS.

Also this truck was later on sold to TTS.

Tot slot ook nog even aandacht voor twee FTF’s die weliswaar nooit bij Mammoet in dienst zijn geweest, maar wel in de kleuren rondrijden.
In Engeland heeft een handelaar in bouwmachines één van de ex Landmacht FTF’s type MS-4050 trekker gerestaureerd en overgespoten in de Mammoet- Magnaload kleuren.

Finally some attention for two FTFs that, although never employed by Mammoet, are in their colours.
In England a trader of construction equipment has restored an ex-Army FTF, model MS-4050, and repainted in the Mammoet-Magnaload colors.

 

De andere FTF is van de al eerder genoemde Gerald Veldman uit Bakel. Hij heeft een FTF FS-7.20S1 (chassis nr 79454 / kenteken 01-PB-27), eerste eigenaar Severs uit Achthoven, opgeknapt en gespoten in de oude rood- witte Mammoet kleur

The other FTF is of the afore mentioned Gerald Veldman from Brakel. He has refurbished a FTF FS 7.20S1 (chassis No 79454 / registration number 01-PB-27), the first owner being Severs,  from Achthoven, and painted in the old red and white colours of Mammoet.

All Thanks go to Peter for this artikel and Dr Dark for the translation.

For other questions or contacts ask the Webmaster, John the Farmer.
janvanwees@ziggo.nl